Inlägg av

Historien om Imam Sadiqs (fvmh) martyrskap

När Mansur Dawaniqi blev kalif år 136 e.h. och etablerade sin regering började en kvävande period för shiamuslimerna. Han ville få bort alla framstående personligheter tillhörande Alis (fvmh) familj från sin väg. Av denna anledning kallade han flera gånger Imam Sadiq (fvmh) till sig och förhörde honom. Till slut förgiftade och marterade han Imamen år […]

Imam Sadiq (fvmh) från Ahl al-Sunnahs stora lärdas synvinkel

Genom hela människans historia har det alltid funnits de som inte lämnat något vakuum efter sig och fullständigt känts av, eftersom intellektuella fyllt vakuumet efter dem på något sätt. Men dessa personer är få vars tankar hjälpt samhället efter dem och regerat i samhället, på sådant sätt att intellektuella reflekterat över dennes intellektuella axel efter […]

Är Imam Sadiq (fvmh) shiaskolans grundare?

Alla Imamer är ett enda ljus och de har stått till islams tjänst och stått ut med svåra ansträngningar på denna väg. De utförde sina plikter i enlighet med de förutsättningar som fanns på deras tid och den plats de levde på, och dessa ansträngningar har tagit form på olika sätt såsom revolt, fred, tystnad […]

Imam Sadiqs (fvmh) kunskaper

Det som fått en utmärkande karaktär under perioden för Hans Excellens Imam Sadiqs (fvmh) gudomliga ledarskap är användningen av det gudomliga ledarskapets obegränsade kunskap, fostran av kunskapssökare och grundandet av den shiitiska intellektuella skolan. Gällande detta uppmärksammas fyra kategorier: 1 – Imamens kunskap 2 – Egenskaperna för Hans Excellens levnadsperiod som innehöll en kunskapsrörelse och […]

Olika lärdas åsikter

Imamen Abu al-Hanifa, som levde samtidigt som Hans Excellens och var ledaren för Hanafi-skolan, återberättas i boken A’lam al-Nubala, vol. 6, s. 257 och i boken Tarikh al-Kabir, vol. 2, s. 199, ha sagt: ”Jag har inte sett någon mer lärd än Jaafar ibn Muhammed och han är helt visst nationens mest lärde.”[1] Malik ibn […]

Imamens roll för den islamiska kulturen och civilisationen

Imamens influens i utvecklingsprocessen för världens kultur och civilisation beror på två faktorer, vilka är en påverkande och en mottaglig faktor. Imamen var tvungen att ha mycket och tillräckligt med kunskap och agera i enlighet med sin kunskap för att vara verkningsfull. Från en annan aspekt var samhället tvungen att acceptera honom och hans kunskap […]

Imam Sadiqs (fvmh) vetenskapliga skola

Då importerad kunskap från icke-islamiska länder översattes för fullt på Imam Sadiqs (fvmh) tid och att många muslimer sökte sig till kunskap och speciellt fokuserade på översatta böcker inom inriktningar inom filosofi, medicin, humanistiska vetenskaper och kosmologi som för det mesta hade en teoretisk syn – och inte en experimentell eller analytisk syn – och […]

Imam Sadiqs (fvmh) uppförande och levnadssätt

Imam Sadiq (fvmh) var liksom sina nobla fäder sin tids mästare gällande alla goda och moraliska egenskaper. Guds ljus lyste upp hans hjärta och han var såsom sina förfäder i generositet och givmildhet gentemot behövande. Han bar på omfattande visdom och extensiv kunskap och influerade med sitt tal och hade talets gåva. Han utförde sina […]

Imam Sadiqs (fvmh) Kunskapsrörelse

Politiska skillnader mellan Umayyaderna och Abbasiderna och islams uppdelning i olika grupper och uppkomsten av materialistiska trosuppfattningar och Greklands filosofis influens i islamiska länder orsakade uppkomsten av en kunskapsrörelse. Denna kunskapsrörelse stod stadigt på definitiva sanningar. En sådan rörelse var nödvändig för att både religionsrelaterade sanningar skulle kunna särskiljas från skrock, vidskepelser och påhittade traditioner […]

En biografi om Imam Sadiq (fvmh)

Hans Excellens Imam Jaafar Sadiq (fvmh), som är känd som Jaafari-skolans (shiamuslimernas lagskola) grundare, föddes den 17 Rabi’ al-Awwal år 83 e.h. Hans far var Imam Muhammed Baqir (fvmh) och mor ”Umm Farwah”. Hans Excellens namn var Jaafar, som betyder ”en väldigt gynnsam strömmande älv”, och kallades för ”Sadiq” (den sanningsenlige) och tilltalades vid namnet […]