Vad var Imam Sadiqs (fvmh) roll gällande vetenskap och den islamiska civilisationen?

Vetskap om religiösa läror och humanistiska vetenskaper för vägledning i relation till Guds lagar, införlivning av islamiska tankar och den rika shiitiska kulturen för administration av muslimernas affärer på individuella och sociala plan är viktiga förutsättningar för det gudomliga ledarskapet. Imam Sadiqs (fvmh) intellektuella närvaro på sin tid, hans ofelbara yttranden och tydliggörandet av hans […]

Imam Sadiq (fvmh) från Ahl al-Sunnahs stora lärdas synvinkel

Genom hela människans historia har det alltid funnits de som inte lämnat något vakuum efter sig och fullständigt känts av, eftersom intellektuella fyllt vakuumet efter dem på något sätt. Men dessa personer är få vars tankar hjälpt samhället efter dem och regerat i samhället, på sådant sätt att intellektuella reflekterat över dennes intellektuella axel efter […]

Är Imam Sadiq (fvmh) shiaskolans grundare?

Alla Imamer är ett enda ljus och de har stått till islams tjänst och stått ut med svåra ansträngningar på denna väg. De utförde sina plikter i enlighet med de förutsättningar som fanns på deras tid och den plats de levde på, och dessa ansträngningar har tagit form på olika sätt såsom revolt, fred, tystnad […]

Imam Sadiqs (fvmh) kunskaper

Det som fått en utmärkande karaktär under perioden för Hans Excellens Imam Sadiqs (fvmh) gudomliga ledarskap är användningen av det gudomliga ledarskapets obegränsade kunskap, fostran av kunskapssökare och grundandet av den shiitiska intellektuella skolan. Gällande detta uppmärksammas fyra kategorier: 1 – Imamens kunskap 2 – Egenskaperna för Hans Excellens levnadsperiod som innehöll en kunskapsrörelse och […]

Imamens roll för den islamiska kulturen och civilisationen

Imamens influens i utvecklingsprocessen för världens kultur och civilisation beror på två faktorer, vilka är en påverkande och en mottaglig faktor. Imamen var tvungen att ha mycket och tillräckligt med kunskap och agera i enlighet med sin kunskap för att vara verkningsfull. Från en annan aspekt var samhället tvungen att acceptera honom och hans kunskap […]

Imam Sadiqs (fvmh) vetenskapliga skola

Då importerad kunskap från icke-islamiska länder översattes för fullt på Imam Sadiqs (fvmh) tid och att många muslimer sökte sig till kunskap och speciellt fokuserade på översatta böcker inom inriktningar inom filosofi, medicin, humanistiska vetenskaper och kosmologi som för det mesta hade en teoretisk syn – och inte en experimentell eller analytisk syn – och […]

Imam Sadiqs (fvmh) Kunskapsrörelse

Politiska skillnader mellan Umayyaderna och Abbasiderna och islams uppdelning i olika grupper och uppkomsten av materialistiska trosuppfattningar och Greklands filosofis influens i islamiska länder orsakade uppkomsten av en kunskapsrörelse. Denna kunskapsrörelse stod stadigt på definitiva sanningar. En sådan rörelse var nödvändig för att både religionsrelaterade sanningar skulle kunna särskiljas från skrock, vidskepelser och påhittade traditioner […]